تبلیغات
<-Title->تصاویری از دستگیری زنان و مردان کارتن خواب تهران<-Title-> <-Contentbody1->

طرح جمع آوری معتادان پرخطر و افراد بی خانمان در پارک ها و تفرجگاهها جنوب پایتخت توسط نیروهای انتظامی به اجرا در آمد.
 


<-Contentbody1-><-Contentbody2-> <-Contentbody2->